• Pro­fe­sionální fotografování inter­iérů pre­cizní finální kvality

  pro webové prezen­tace, rez­er­vační sys­témy, velko­plošné aplikace, media apod.
  Prefer­u­jeme indi­viduální přístup, max­imální výkon, samostat­nost, efek­tivnost,
  dlouhodobou úspěš­nou spolupráci i garanci vložených inves­tic. Naším
  cílem je vaše spoko­jenost a pros­perita, které jsme rádi nápomocni.

  Zjis­tit více
 • Vytvořte si vlastní indi­viduální poptávku!

  Vytvořte si v jednoduchém for­muláři vlastní indi­viduální pop­távku
  na pro­fe­sionální fotografování vašich inter­iérů, exter­iérů nebo služeb
  a vyhovu­jící vašim aktuál­ním i budoucím potře­bám.

  Oslňte své zákazníky pre­cizní vizuální prezentací!

  Vytvořit pop­távku
 • Pro­fe­sionální fotografie inter­iérů za konkurenční české ceny.

  Vyh­něte se nabíd­kám na fotografování od společností (napřík­lad book­ing),
  které mají tuto práci jen jako okra­jový busi­ness a pracují ruti­n­ními pos­tupy.
  Velmi často nabízejí průměrné jen lepší fotografie nežli vaše amatérské
  stá­va­jící. Požadu­jte finální řešení, indi­viduální přístup a špičkovou kval­itu
  dlouhodobé hod­noty jen pro vás. Inves­tice do kval­ity a to jak vás
  vizuálně vaši kli­enti vní­mají, se mno­honá­sobně zhodnotí.

  Zjis­tit více

Ceník fotografick­ých služeb Interierfoto.

MUL­TI­SHOT

Fotografie Inter­iéru
/​MULTISHOT/​ násobení světla
(pokoje, recepce, kon­fer­enční
míst­nosti, koupelny, sály, Spa apod.)

1.500,- Kč/​ks

ONESHOT

Fotografie Inter­iéru
nebo exter­iéru /​ONESHOT/​
bez násobení světla
(venkovní celky, architek­tura, portréty,
detaily, lidé, akce, pro­dukty apod.)

800,- Kč/​ks

ONESHOT ST

Pro­fe­sionální stu­diová fotografie
jídel a nápojů /​ONESHOT ST/​
bez násobení světla


600,- Kč/​ks

Množstevní slevy na vyžádání.

Dopravné 8,- Kč/​km. Ceny jsou konečné bez dalších nák­ladů a DPH.

 1. Kvalita Interier­foto
 2. Porovnání kval­ity fotografií
 3. Tech­nické možnosti
 4. Port­fo­lio

Ukázka výs­tupní kval­ity fotografií, které předáváme klien­tovi v plném rozlišení a pro použití k prezentaci na inter­netu. Dle poža­davků je výsledná kvalita souboru až 6000x4000px pro velmi široký rozsah aplikací — web s různým ořezem, velmi kval­itní tisk prospektů a letáků, velko­plošný tisk, 4K media apod. V ceně fotografií je dle zadání upravení a předání dat v různých rozlišeních pro konkrétní použití.

Kliknutím zvětšíte do plné velikosti.

Alcron Demo

Porovnání prezen­tačních fotografií původ­ních a v pro­fe­sionální kval­itě od Interier­foto.

 • rozdily001.jpg
 • rozdily002.jpg
 • rozdily003.jpg
 • rozdily004.jpg
 • rozdily005.jpg
 • rozdily006.jpg
 • rozdily007.jpg
 • rozdily008.jpg
 • rozdily009.jpg
 • rozdily010.jpg
 • rozdily011.jpg
 • rozdily012.jpg
 • rozdily013.jpg
 • rozdily014.jpg
 • rozdily015.jpg
 • rozdily016.jpg
 • rozdily017.jpg
 • rozdily018.jpg
 • rozdily019.jpg
 • rozdily020.jpg
 • rozdily021.jpg
 • rozdily022.jpg
 • rozdily023.jpg
 • rozdily024.jpg
 • rozdily025.jpg
 • rozdily026.jpg
 • rozdily027.jpg
 • rozdily028.jpg
 • rozdily029.jpg
 • rozdily030.jpg
 • rozdily031.jpg
 • rozdily032.jpg
 • rozdily033.jpg
 • rozdily034.jpg
 • rozdily035.jpg
 • rozdily036.jpg
 • rozdily037.jpg
 • rozdily038.jpg
 • rozdily039.jpg
 • rozdily040.jpg
 • rozdily041.jpg


Fotografická tech­nika:

Plno­for­má­tové pro­fe­sionální FF fotoa­paráty Nikon, pro­fe­sionální objek­tivy Nikon, Tam­ron.
Zábleskové osvětlení o světel­ném výkonu až 6000 Ws, LED mul­ti­color osvětlení,
kulové difuzéry, soft­boxy, dešt­níky, fres­nel spoty, vošti­nové a barevné fil­try apod.
Barevná kali­brace scény X-​Rite Clas­sic.

inftechnika1

Post­pro­dukce:

Adobe Pho­to­shop CS a CC, Affin­ity Photo, 3D Color LUT Cre­ator Pro, Mon­i­tory EIZO CG s kali­brací X-​Rite. Tablet Wacom A4.


full m portfolio